+ Tổng số cán bộ, công nhân viên trong công ty: 95 người

+ Hoạt động chung của doanh nghiệp:

– Kiến trúc sư: 02 người

– Cử nhân Kinh tế: 03 người

– Kỹ sư xây dựng và dân dụng công nghiệp: 04 người

– Kỹ sư thủy lợi: 01 người

– Kỹ sư cầu đường: 02 người

– Kỹ sư thủy lợi: 01 người

– Kỹ sư kinh tế xây dựng: 02 người

– Kỹ sư trắc địa: 02 người

– Kỹ sư điện: 02 người

– Kỹ sư máy xây dựng:02 người

– Cao đẳng – trung cấp: 9 người

– Công nhân xây dựng: 45 người

– Công nhân kỹ thuật: 20 người